УПРАВУВАЧКИ ОРГАНИ

НАДЗОРЕН ОДБОР
УПРАВЕН ОДБОР
ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ

Надзорен одбор

д-р Мирјана Трајановска

Претседател

Сениор Директор за финансии и ликвидност во Стопанска банка АД Скопје

м-р Христијан Трифуноски

Член

Директор на Сектор за информатичка технологија и позадински обработки во ТТК банка АД Скопје

Билјана Андревска

Член

Заменик Директор на Сектор Операции во Охридска банка АД Скопје

Драган Илиевски

Член

Директор на Сектор за финансии во Шпaркасе банка Македонија АД Скопје

Наталија Мицковска

Член

Директор на Сектор за работа со правни лица во Стопанска банка а.д. Битола

Софче Јовановска

Член

Специјален советник и Шеф на кабинет на Кабинетот на заменик претседател на Владата на Република Македонија

проф. д-р Живко Атанасовски

Член

Економски факултет Скопје

Управен одбор

Горан Анастасовски

Претседател

Генерален директор во КИБС АД Скопје

м-р Биљана Адамческа

Член

Главен координатор за платен промет во земјата Самостојна дирекција за платен промет во земјата во Комерцијална банка АД Скопје

Игор Давчевски

Член

Директор на Сектор за платни системи во НЛБ Банка АД Скопје

Организациони делови

м-р Никола Паункоски

Директор

Дирекција за платни системи

тел. +389 2 3297 451, nikolap@kibs.mk

Рената Илиевска - Поповска

Директор

Дирекција за развој

тел. +389 2 3297 428, renatai@kibs.mk

Марин Пиперкоски

Директор

Дирекција за информатичка инфраструктура и телекомуникации

тел. +389 2 3297 412, marinp@kibs.mk

Олгица Бошковиќ

Директор

Дирекција за обработка на податоци и поддршка на корисници

тел. +389 2 3297 420, olgicab@kibs.mk

Васко Атанасов

Директор

Дирекција за правни работи, финансирање, кадри и општи работи

тел. +389 2 3297 461, vaskoa@kibs.mk

Маја Неделковска

Шеф

Одделение за внатрешна ревизија

тел. +389 2 3297 453, мајаn@kibs.mk